ERGOPLANNING

Ergoplanning

Η ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη δομή γεωργικών συμβούλων και πιστοποιημένος φορέας υποδοχής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, που δραστηριοποιείται από το 2001 στον τομέα της ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής υποστήριξης αγροτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων καθώς και δημόσιων οργανισμών. Η εταιρεία εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και αναλαμβάνει την επίβλεψη ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον δραστηριοποιείται στο τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων. Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί και εγκατασταθεί, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούνται στα πλαίσια υποστήριξης τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων πελατών όσο και δημόσιων οργανισμών. Μεταξύ άλλων, η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες αναγνώρισης ευκαιριών και εκπόνησης μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.

Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες προς αγροτικές & κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, όπως εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων, εκπόνηση σχεδίων δράσης Νέων Αγροτών – Πριμ πρώτης εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλα. Λοιπές ενασχολήσεις της επιχείρησης αποτελούν και τα παρακάτω: Υπηρεσίες προς αγροτικές οργανώσεις (π.χ. σύσταση, οργάνωση ομάδων παραγωγών, επιχειρησιακά σχέδια ομάδων παραγωγών), Υπηρεσίες εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, Υπηρεσίες προς αγροτουριστικές & αγροβιομηχανικές επιχειρήσεις, Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ με χρήσης βιομάζας – βιοαερίου, όπως σχεδιασμός και αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο & βιομάζα, Υπηρεσίες προς μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, όπως εκπόνηση μελετών για επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (Αναπτυξιακός Νόμος – ΠΕΠ – ΕΣΠΑ).

Qlab

Qlab

Η QLAB είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, με βασικό προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του αγροτο-διατροφικού και βιο-ενεργειακού κλάδου, διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στους τομείς χημικών, εδαφολογικών, γεωπονικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 από μία ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επιστημόνων, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση, τεχνογνωσία και στελεχιακό δυναμικό, η Qlab αναπτύσσεται σταθερά, εμπλουτίζοντας συστηματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και σύμβουλο.

Σκοπός της Qlab είναι η παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και η κάλυψη αναγκών της αγοράς στον τομέα των δοκιμών και του ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις τροφίμων, ζωοτροφών, νερού-αποβλήτων, αλλά και στον ευαίσθητο αγροτικό χώρο, σε όλο το φάσμα της γεωργίας και κυρίως στους τομείς της Βιολογικής Γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, παρέχοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των καλλιεργειών και την ορθολογική λίπανση και άρδευση.

Εκτός από την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα των δοκιμών και του ποιοτικού ελέγχου, έχει συσταθεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης το οποίο αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοτύπων και πιλοτικών κατασκευών. Διενεργούνται και συντάσσονται χημικοτεχνικές μελέτες, Life cycle Assessment (LCA), Techno-economic Assessment (TEA), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) κ.λ.π. Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τον σχεδιασμό μέχρι την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των έργων, ενώ παράλληλα υιοθετούνται νέες τεχνολογίες σχεδιασμού πρωτοτύπων και μακετών όπως το 3D-printing.

ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

Αυγοδιατροφική

Η Αυγοδιατροφική αποτελεί την ένωση τεσσάρων από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές μονάδες της Β. Ελλάδος. Οι ιδρυτές της αποτελούν τη 2η γενιά από οικογένειες με παράδοση στην πτηνοτροφία και την απαραίτητη εμπειρία στην εκτροφή & διάθεση αυγών. Διαθέτει 4 υπερσύχρονες ιδιόκτητες πτηνοτροφικές μονάδες στη Β. Ελλάδα στη Γαλάτιστα Xαλκιδικής, στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης και στο Μαυρονέρι Κιλκίς που είναι πλήρως εξοπλισμένες και αυτόνομες, με δικό τους παρασκευαστήριο ζωοτροφών. Στη Ν. Σάντα βρίσκεται η μονάδα συγκέντρωσης, ωοσκόπησης και αποθήκευσης, της Αυγοδιατροφικής, πιστοποιημένη με ελεγχόμενες συνθήκες αποθήκευσης. Καθημερινά το ωοσκοπικό της κέντρο διαχειρίζεται και αποθηκεύει πάνω από 400.000 αυγά τα οποία είναι έτοιμα προς διάθεση από το στόλο των ιδιόκτητων φορτηγών ψυγείων της. Έτσι μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι το τελικό προϊόν θα φτάσει στα χέρια σας κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες αναλλοίωτο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο